آیین نامه مجموعه سازی و وجین

 

 ماده 1- مجموعه سازی

جایگاه کتابخانه در هر دانشگاه دارای اهمیت بسیاری می باشد، تهیه منابع چاپی، الکترونیکی و راهکارهای تأمین منابع از عملکردهای مهم کتابخانه ها می باشد. کتابخانه از نظر سازمانی در خدمت اهداف سازمان و جهت دستیابی به اهداف و ارتقاء وضع موجود قدم برمی دارد. تأمین منابع امر مهمی است که با محدودیت های گریرناپذیری چون کمبود بودجه و فضای فیزیکی نیز همراه است. لذا، دقت نظر در این مرحله بسیار مهم است زیرا بایستی منابع مورد نیاز گروه های آموزشی تهیه گردد و از سویی از بودجه و فضای موجود استفاده بهینه گردد.

الف- مراحل تهیه منابع اطلاعاتی

 1. مطالعه سرفصل دروس هر رشته و استخراج منابع
 2. نظرسنجی از گروه های آموزشی
 3. کنترل مجموعه کتابخانه به ویژه رفرنس های مهم هر رشته از نظر روزآمدی
 4. بررسی مجموعه کتابخانه و تطبیق لیست منابع پیشنهادی گروه های آموزشی با مجموعه موجود
 5. تهیه لیست نهایی
 6. اقدام به سفارش منابع مورد نیاز

 

ب- تهیه پایگاه های اطلاعاتی

 1. بررسی پایگاه های اطلاعاتی مورد اشتراک از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت و قراردادن لینک آنها در سایت کتابخانه دیجیتال
 2. نظرسنجی از گروه های آموزشی
 3. بررسی پایگاه های پیشنهادی
 4. تأمین اعتبار
 5. انعقاد قرارداد

 

ماده 2: وجین

هر مجموعه ای جهت به روز بودن و پویایی بیشتر نیاز به بررسی مجموعه در فواصل زمانی منظم دارد؛ حاصل این بررسی به حذف منابع پیشین، جایگزینی منابع جدید و ... است. از جمله اهداف وجین عبارتند از:

 1. ایجاد فضای کافی و مناسب برای منابع اطلاعاتی
 2. پویا و زنده نگهداشتن مجموعه
 3. تسهیل و تسریع دسترسی به منابع به روز

 

الف. ضوابط وجین

 1. نسخه های تکراری از یک منبع که مورد استفاده قرار نمی گیرند. با توجه به کارکرد منبع نسخه تکراری مشخص و وجین می شوند.
 2. منابع آسیب دیده و معیوب. در صورتی که این منابع همچنان مورد تقاضا باشند نسخه های جدید جایگزین می گردد و یا در صورت عدم وجود نسخه جدید مورد صحافی قرار می گیرند.
 3. منابع اهدایی که با مجموعه سنخیت ندارد.
 4. کتاب هایی که بیش از 5 سال مورد استفاده قرار نگرفته اند.
 5. انتشار ویرایش جدید منبع و تهیه ویرایش جدید به تعداد کافی. در این صورت از ویرایش قبلی 2 نسخه نگهداری می شود و بقیه وجین می شوند.
 6. منابع هسته، مرجع، هنری و تاریخی هر رشته وجین نمی شوند.

ب- اعضای كميته وجين:

 1. رئیس کتابخانه مرکزی
 2. کارشناس بخش امانت یا سفارش
 3. معاون یا مدیر پژوهشی
 4. نماینده گروه آموزشی یا تأیید وجین منابع گروه آموزشی توسط مدیر گروه آموزشی

ج- مراحل وجين:

 1. مشخص کردن لیست منابع وجینی بر اساس ضوابط وجین
 2. تشکیل کمیته و اتخاذ تصمیم لازم جهت هر یک از منابع
 3. خروج منبع از مجموعه، دفتر ثبت، برگه دان، برنامه
 4. تهیه صورتجلسه نهایی و تأیید معاونت پژوهشی
 5. برگزاری نمایشگاه از منابع وجین شده یا ارسال به کتابخانه های درخواست دهنده مانند خوابگاه ها، بیمارستان ها و ...
   

 

این آیین نامه در 25/6/1398 به تصویب و تأیید مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان رسید و هر سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

 

تعداد بازديد اين صفحه: 114
تعداد بازديد کنندگان سايت: 28482847 تعداد بازديد زيرپورتال: 200358 اين زيرپورتال امروز: 1145 سایت در امروز: 54433 اين صفحه امروز: 1