پنجشنبه 16 مرداد 1399  

مدیریت کتابخانه

مدیریت کتابخانه.مدیریت کتابخانه:

محبوبه ممتازان

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
دانشجوی PHD علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات
    
CV

پست الکترونیک: m.momtazan@abadanums.ac.ir

تلفن تماس :

53265360-061
53265362-061

داخلی 1056