پنجشنبه 16 مرداد 1399  

پرسنل کتابخانه

پرسنل کتابخانه.


 

نام و نام خانوادگی :  مریم آذرگون

مدرک تحصیلی  :کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

سمت :   کتابدار بالینی

پست الکترونیک:maryam.azargoon2020@gmail.com
شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1032


 

نام و نام خانوادگی : مولود محمدیان

مدرک تحصیلی : لیسانس کتابداری واطلاع رسانی . کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سمت:    کتابدار مرجع

پست الکترونیک: mohamadian.md@gmail.com
شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1031


نام و نام خانوادگی : زینب مسلمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

سمت:   کتابدار مرجع
پست الکترونیک: zeinab.moslemi3739.com@gmail.com

شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 1032
​​​​​​نام و نام خانوادگی : یعقوب رضایی

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سمت: کتابدار بیمارستان ولیعصر(عج)-خرمشهر
پست الکترونیک: davidarya6668@gmail.com

شماره تماس: 3-06153544801 داخلی 333


نام و نام خانوادگی : مرضیه دورقی

 کارشناس کتابداری واطلاع رسانی
سمت: کتابدار بیمارستان آیت الله طالقانی(ره)
پست الکترونیک: marziyehdoraghi4@gmail.com
شماره تماس: 6-06153361003

نام و نام خانوادگی : زینب سعیدی محمد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سمت: کتابدار بیمارستان شهید بهشتی
پست الکترونیک: zeinabsaeedi.m@gmail.com
شماره تماس:
   1-53329400         5-53323094