پنجشنبه 16 مرداد 1399  

شابکا

شابکا.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد

IR-201430002

لینک در کتابخانه ملی ایرانبيمارستان طالقاني (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه

IR-201430003

لینک در کتابخانه ملی ایرانبيمارستان وليعصر (عج) (دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان) ، کتابخانه

IR-201510001  

لینک در کتابخانه ملی ایران


بیمارستان شهید بهشتی (ره) (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  آبادان)، کتابخانه
IR-201430004

لینک در کتابخانه ملی ایران