پنجشنبه 16 مرداد 1399  

شرایط عضویت

شرایط عضویت.

شرایط عضویت و استفاده از  کتابخانه      *  اعضای هیئت علمی با معرفی از امور اداری و تکمیل فرم ثبت نام و یک قطعه عکس

      * کارکنان با معرفی از امور اداری و تکمیل فرم ثبت نام و یک قطعه عکس 

     *  دانشجویان دانشکده علوم پزشکی با معرفی از آموزش و تکمیل فرم ثبت نام و یک قطعه عکس
 

این کتابخانه در حال حاضر  دارای 1166 عضو میباشد.


فرم عضویت