پنجشنبه 16 مرداد 1399  

ساعت کاری

ساعت کاری.

ساعت کاری کلیه بخش های کتابخانه 7:30 -17:00 شنبه تا چهارشنبه می باشد.
سالن های مطالعه بصورت شبانه روزی قابل استفاده است.