پنجشنبه 16 مرداد 1399  

فهرست نویسی

فهرست نویسی.


سازماندهی منابع اطلاعاتی اعم از فهرست نویسی، رده بندی و نمایه سازی منابع لاتین و فارسی، ثبت و آماده سازی منابع فارسی و انگلیسی کتابخانه برعهده این بخش است. ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی منابع اطلاعاتی در نرم افزار کتابخانه (در حال حاضر آذرسا) در این بخش انجام می پذیرد. همچنین مسئولیت فنی، سازماندهی، برگه آرائی و همچنین همکاری با بخش فراهم آوری برای شناسایی منابع جدید از دیگر وظایف این بخش است .
فهرستنویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد انگلوآمریکن و براساس رده بندی LC, NLM صورت می پذیرد. مهمترین ابزار مورد استفاده برای سازماندهی منابع در این بخش عبارتنداز: سرعنوان های موضوعی فارسی کنگره ، سرعنوان های موضوعی فارسی پزشکی ، Medical Subject Heading