پنجشنبه 16 مرداد 1399  

مجموعه سازی

مجموعه سازی.


مجموعه سازی که از آن با عنوان انتخاب و تهیه کتاب یا انتخاب و تهیه مواد کتابخانه یا فراهم آوری یاد می شود عبارت است از فرآیندها و مسئولیت هایی که طی آن مجموعه یک کتابخانه بر اساس یک طرح و خط مشی معین از طریق مختلف اعم از خرید، مبادله و اهدا تهیه می گردد و با انجام دادن روندها و فرآیند های این مجموعه به صورتی پویا ، کارآمد و روز آمد حفظ و نگهداری میشود تا امکان دستیابی مراجعه کندگان به آن فراهم گردد. هر چند در ابتدا ممکن است این فرآیند به صورتی ساده یعنی خرید کتاب و دیگر منابع تعبیر شود ولی با تغییرات و تحولات جدید چه از نظر فناوری منابع م جامعه شناسی و مشکلات اقتصادی ، مجموعه سازی فرآیندی پیچیده و چند بعدی شده است که نیاز به شناخت چند جانبه دارد .
1.شناخت جامعه استفاده کننده از کتابخانه
2.شناخت و ارزیابی انواع منابع و رسانه ها
3.شناخت روش های مختلف تهیه منابع و ابزارهای مورد لزوم برای این فرآیند
4.شناخت روش های پویا نگه داشتن مجموعه کتابخانه