پنجشنبه 16 مرداد 1399  

کارگاه ها

کارگاه ها.

نام دوره

تاریخ برگزاری

نام مدرس

گروه هدف

محتوا

لیست شرکت کنندگان

کارگاه Clinical Key

23/11/98

خانم ممتازان دانشجو لینک لینک
کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی

20-21/11/98

دکتر زرین آبادی-خانم ممتازان-خانم پروین

مدیران،  اعضای هیأت علمی بالینی و کتابداران لینک لینک

کارگاه EndNote

13/9/98

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

 

کارگاه استراتژی های جستجو

19/8/98

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

 

کارگاه EndNote

16/7/98

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

 

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی

25/6/98

خانم ممتازان

خانم پروین

مدیران، پرسنل و اعضای هیأت علمی

لینک

لینک

شاخص های علم سنجی

4/4/98

خانم ممتازان

خانم پروین

کارشناسان  و اعضای هیأت علمی

لینک

 

لینک

ژورنال یابی

3/4/98

آقای دکتر قنبری

خانم ممتازان

خانم پروین

کارشناسان  و اعضای هیأت علمی

 لینک

لینک

آشنایی با EndNote

24/2/98

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

 

جستجوی تخصصی منابع علمی

12/8/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

 

-

آشنایی با Clinical Key

16/11/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

آشنایی با EndNote

11/9/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

جستجوی پایگاه های اطلاعاتی

9/2/97

خانم ممتازان

دانشجو

لینک

-

آشنایی با نوپا

24/6/97

خانم ممتازان

پرسنل

لینک

-