پنجشنبه 16 مرداد 1399  

آیین نامه مجموعه سازی و وجین

آیین نامه وجین.

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"> ماده 1- مجموعه سازی</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">جایگاه کتابخانه در هر دانشگاه دارای اهمیت بسیاری می باشد، تهیه منابع چاپی، الکترونیکی و راهکارهای تأمین منابع از عملکردهای مهم کتابخانه ها می باشد. کتابخانه از نظر سازمانی در خدمت اهداف سازمان و جهت دستیابی به اهداف و ارتقاء وضع موجود قدم برمی دارد. تأمین منابع امر مهمی است که با محدودیت های گریرناپذیری چون کمبود بودجه و فضای فیزیکی نیز همراه است. لذا، دقت نظر در این مرحله بسیار مهم است زیرا بایستی منابع مورد نیاز گروه های آموزشی تهیه گردد و از سویی از بودجه و فضای موجود استفاده بهینه گردد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">الف- مراحل تهیه منابع اطلاعاتی</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مطالعه سرفصل دروس هر رشته و استخراج منابع</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نظرسنجی از گروه های آموزشی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">کنترل مجموعه کتابخانه به ویژه رفرنس های مهم هر رشته از نظر روزآمدی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">بررسی مجموعه کتابخانه و تطبیق لیست منابع پیشنهادی گروه های آموزشی با مجموعه موجود</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تهیه لیست نهایی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">اقدام به سفارش منابع مورد نیاز</span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ب- تهیه پایگاه های اطلاعاتی</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">بررسی پایگاه های اطلاعاتی مورد اشتراک از طریق کنسرسیوم وزارت بهداشت و قراردادن لینک آنها در سایت کتابخانه دیجیتال</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نظرسنجی از گروه های آموزشی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">بررسی پایگاه های پیشنهادی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تأمین اعتبار</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">انعقاد قرارداد</span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ماده 2: وجین</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">هر مجموعه ای جهت به روز بودن و پویایی بیشتر نیاز به بررسی مجموعه در فواصل زمانی منظم دارد؛ حاصل این بررسی به حذف منابع پیشین، جایگزینی منابع جدید و ... است. از جمله اهداف وجین عبارتند از:</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ایجاد فضای کافی و مناسب برای منابع اطلاعاتی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پویا و زنده نگهداشتن مجموعه</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تسهیل و تسریع دسترسی به منابع به روز</span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">الف. ضوابط وجین</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نسخه های تکراری از یک منبع که مورد استفاده قرار نمی گیرند. با توجه به کارکرد منبع نسخه تکراری مشخص و وجین می شوند.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">منابع آسیب دیده و معیوب. در صورتی که این منابع همچنان مورد تقاضا باشند نسخه های جدید جایگزین می گردد و یا در صورت عدم وجود نسخه جدید مورد صحافی قرار می گیرند.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">منابع اهدایی که با مجموعه سنخیت ندارد.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">کتاب هایی که بیش از 5 سال مورد استفاده قرار نگرفته اند.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">انتشار ویرایش جدید منبع و تهیه ویرایش جدید به تعداد کافی. در این صورت از ویرایش قبلی 2 نسخه نگهداری می شود و بقیه وجین می شوند.</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">منابع هسته، مرجع، هنری و تاریخی هر رشته وجین نمی شوند.</span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ب- اعضای كميته وجين:</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">رئیس کتابخانه مرکزی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">کارشناس بخش امانت یا سفارش</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">معاون یا مدیر پژوهشی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">نماینده گروه آموزشی یا تأیید وجین منابع گروه آموزشی توسط مدیر گروه آموزشی</span></span></li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ج- مراحل وجين:</span></span></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مشخص کردن لیست منابع وجینی بر اساس ضوابط وجین</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تشکیل کمیته و اتخاذ تصمیم لازم جهت هر یک از منابع</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">خروج منبع از مجموعه، دفتر ثبت، برگه دان، برنامه</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تهیه صورتجلسه نهایی و تأیید معاونت پژوهشی</span></span></li> <li style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">برگزاری نمایشگاه از منابع وجین شده یا ارسال به کتابخانه های درخواست دهنده مانند خوابگاه ها، بیمارستان ها و ...</span></span><br />  </li> </ol> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">این آیین نامه در 25/6/1398 به تصویب و تأیید مدیریت امور تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان رسید و هر سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.</span></span></p>