پنجشنبه 16 مرداد 1399  

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

راهنماهای نرم افزار.

راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه

  1. وارد سایت کتابخانه شوید، سپس در سمت راست صفحه در پایین منو  بر  "نرم افزار کتابخانه" کلیک کنید.

یا

  1.  آدرس lis.abadanums.ac.ir:8080 را وارد نمایید.
  2. در کادر جستجو کلیدواژه خود را وارد کنید.
    یا
  3. یا جستجوی پیشرفته را انتخاب نمایید. سپس با انتخاب فیلد مورد نظر )عنوان، موضوع و پدیدآور( ، نوع ماده )کتاب فارسی، لاتین )، محل نگهداری و ... منابع مورد نظر را جستجو کنید.
  4. در لیست ظاهر شده روی منبع مورد نظر کلیک کنید.
  5. با استفاده از شماره راهنما )و در صورت لزوم راهنمایی کتابدار( کتاب را در قفسه بیابید.