پنجشنبه 16 مرداد 1399  

گزارش عملکرد سال 96

گزارش عملکرد سال 96.

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><u>سفارش و تهیه منابع</u></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">خرید کتاب با بودجه ای بالغ بر 600 میلیون ریال</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تهیه منابع مورد نیاز کتابخانه های بیمارستان های طالقانی، شهید بهشتی و ولیعصر در راستای آموزشی شدن بیمارستانها</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">اهدا کتب وجینی به کتابخانه خوابگاهها، بیمارستان حضرت زینب، ستاد، امور فرهنگی و...</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تامین منابع مورد نیاز گروه های آموزشی</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تامین منابع رشته بهداشت حرفه ای جهت بازدید بورد و تصویب رشته</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><u>مدیریت و توسعه</u></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">انتقال سرور کتابخانه بر سرور مجازی ستاد</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">برنامه ریزی و بازدید از فضای فیزیکی کتابخانه بیمارستان های طالقانی و ولیعصر</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">آموزش کتابداران جذب شده جهت بیمارستان های طالقانی، شهید بهشتی و ولیعصر</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مشخص شدن وضعیت دانشجویان میهمان جهت استفاده از کتابخانه با هماهنگی مدیرت امور آموزش ( به لحاظ نداشتن تسویه حساب)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تکمیل و به روز رسانی پورتال کتابخانه (تا وضعیت مطلوب به روز رسانی ادامه دارد)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">برنامه ریزی و هماهنگی جهت افزودن بخش پرسش از کتابدار در پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">درخواست از دفتر فنی جهت بررسی و نقشه برداری از فضاهای موجود معاونت جهت توسعه فضای فیزیکی کتابخانه</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مذاکره با دفتر طرح نیروی انسانی جهت پذیرش کتابداران طرحی و اطلاع رسانی به مدیران گروه کتابداری در سایر دانشگاه های علوم پزشکی</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری طراحی مهر یکدست جهت کلیه کتابخانه های دانشکده علوم پزشکی آبادان</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تدوین چارچوب لازم امور و حدود اختیارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد جهت طرح در هیات رییسه</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><u>خدمات فنی و مرجع</u></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">فهرستنویسی: بیش از 250 عنوان کتاب</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">آماده سازی: بیش از 600 نسخه کتاب</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تعداد امانت: انجام بیش از 22000 بار امانت و تحویل کتاب</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تعداد اعضا: بیش از 300 عضو فعال</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تعداد عنوان کتاب : بیش از 3500 عنوان کتاب فارسی و 1000 عنوان کتاب لاتین</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تعداد جلد کتاب: بیش از 22000 جلد کتاب فارسی . بیش از 3000 جلد کتاب لاتین</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif"><u>منابع الکترونیک</u></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">ثبت Valid IP دانشکده در RIPE جهت اعلام به ناشران پایگاهها جهت دسترسی ( با هماهنگی اداره فناوری اطلاعات ستاد)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">اشتراک پایگاه های اطلاعاتی طبق کنسرسیوم وزارت بهداشت</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">طراحی صفحه منابع الکترونیکی فعال بر اساس استاندارد وزارت (دسته بندی بر اساس نوع منابع ...)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">اطلاع رسانی دسترسی های آزمایشی وزارت به صورت خبر</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">اشتراک سالانه پایگاه اطلاعاتی Magiran</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">تدوین راهنمای استفاده از منابع الکترونیک به صورت PDF و چاپی (در حال انجام)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">برنامه ریزی اولیه در خصوص ایجاد زیرپورتال کتابخانه دیجیتال، متشکل از منابع الکترونیک وزارت، E.Book و ...</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">هماهنگی با اداره فناوری اطلاعات ستاد جهت اختصاص Sub Portal کتابخانه دیجیتال</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">مشاهده میزان استفاده پایگاه های اطلاعاتی و ارائه گزارش در قالب برنامه عملیاتی</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری های لازم با IT جهت فعال کردن VPN</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری و انجام اقدامات  و هماهنگی اولیه جهت تهیه نرم افزار E-Print</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت تهیه سامانه پیامکی برنامه پژوهشیار</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری، بررسی و انجام اقدامات لازم جهت تهیه سامانه مدیریت مجله</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری آدرس مجله که تحت دامنه abadanums.ac.ir قرار گیرد (با هماهنگی IT ستاد)</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif">پیگیری و اقدام ایمیل آکادمیک جهت کتابخانه مرکزی، کتابخانه دیجیتال، علم سنجی  جهت مکاتبات اداری با وزارت (با هماهنگی IT ستاد)</span></span></p>