پنجشنبه 16 مرداد 1399  

تماس با ما

تماس با ما.


نشانی : آبادان- روبروی ترمینال فرودگاه بین المللی آیت الله جمی 

معاونت آموزشی و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی آبادان-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

پست الکترونیک: centlib@abadanums.ac.ir

شماره تماس: 64-06153265361 داخلی 2-1031

فرم ارسال درخواست