اخبار

.

با توجه به اهمیت پیاده سازی استانداردهای مورد نظر در راستای اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی، کتابداران کتابخانه های بیمارستانی علاوه بر تکمیل و بهبود سنجه های مربوط به وضعیت کتابخانه های بیمارستانی، در مستندسازی سایر سنجه ها به طور فعال با سایر اعضای تیم همراهی می نمایند. 

عكس هاي مرتبط :

بیشتر