اخبار

.

بازدید تکمیلی پیش از پایش، در 2 روز 6 و 7 مرداد توسط سرپرست کتابخانه مرکزی انجام شد. در این بازدید از کتابخانه بیمارستان های آموزشی، کنترل مجدد خدمات و امکانات با توجه به استانداردها و سنجه های موجود انجام شد و نکاتی نیز به کتابداران یادآوری شد. 
شایان ذکر است، بازدید تیم وزارت بهداشت در هفته آینده انجام می گردد. 

بیشتر