اخبار

.

 در گزارش اخیر JCR، ضریب نفوذ مجله CA-Cancer journal for clinicians به 223/679 رسید. در همین راستا، در رکوردی بی سابقه ضریب نفوذ مجله ایرانی  International Journal of Health Policy and Management به 4/485 رسید. 
عكس هاي مرتبط :

بیشتر